Dopuni kredit

PRETPLATNIČKI UGOVOR

Član 1

Predmet ovog Ugovora je zasnivanje pretplatničkog odnosa od strane Pretplatnika radi pristupa i korišćenja usluga javne mobilne elektronske komunikacione mreže Globaltela.

Pretplatnik će na osnovu ovog Ugovora koristiti elektronske komunikacione usluge Globaltela u tarifnom paketu ______,  koji čini prilog ovog Ugovora.Pretplatnik sa Globaltelom ugovara i korišćenje sledećih dodatnih usluga koje nisu uključene u izabrani tarifni paket: detaljan račun, poverljiv broj, zabrana identifikacije, i drugo.

 

Član 2

Na ugovorni odnos između Globaltela i Pretplatnika primenjivaće se odredbe Zakona o elektronskim komunikacijama (Službeni glasnik Republike Srbije br. 44/10 i 62/14) i Opštih uslova Globaltela. Uz ovaj ugovor pretplatniku je uručen cenovnik za izabran tarifni paket i obaveštenje o načinu tarifiranja.

Sa sadržajem Opštih uslova, važećim cenama, tarifama, pregledom usluga održavanja, troškovima održavanja i drugim informacijama od značaja za vršenje prava i obaveza ovog Ugovora Pretplatnik se može upoznati na internet  stranici Globaltela, www.globaltel.mobi ,kao i pozivom korisničkog servisa na broj 06771234.

U slučaju izmene ugovorenih uslova, Globaltel će preko navedene internet stranice, pisanim obaveštenjem uz račun i putem slanja SMS-a kada je to moguće, obavestiti Pretplatnika najkasnije 30 dana pre nastupanja izmena uslova. Ukoliko se radi o promenama uslova koje pogoršavaju ugovorni položaj Pretplatnika u odnosu na ugovorene uslove i cene, Pretplatnik ima pravo da u roku od 30 dana koji predhodi stupanju na snagu planiranih izmena, raskine ovaj Ugovor, u kom slučaju će se smatratida je Ugovor raskinut danom stupanja na snagu izmena uslova. U slučaju ukidanja korisničkog paketa, za koji je zaključen ugovor, Globaltel je obavezan da ponudi pretplatniku povoljniji ili korisnički paket sličnih karakteristika.

 

Član 3.

Svojeručnim potpisom ovog Ugovora pretplatnik potvrđuje da dobrovoljno stavlja na raspolaganje Globaltelu podatke o svojoj ličnosti kao i sve druge podatke vezane za pretplatnički odnos i saglasan je da Globaltel navedene podatke može da evidentira u skladu sa zakonom.

GLOBALTEL garantuje tajnost ličnih podataka korisnika i tajnost sadržine saobraćaja u okviru javne elektronske komunikacione mreže GLOBALTELA, u skladu sa važećim zakonima.

GLOBALTEL  prikuplja, obrađuje i čuva podatke o krisnicima, podatke o obavljenim komunikacijama korismika, podatke o potrošnji i finansijskim zaduženju kao i druge podatke koji su neophodni radi obračuna i izrade računa, naplate usluga, oglašavanja i prodaju sopstvenih usluga, pružanje usluga sa dodatom vrednošću ili koji se zadržavaju u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama. Odredba i čuvanje podataka o korisnicima vrši se u rokovima utvrđenim zakonom.

U cilju obezbeđenja integriteta mreže i zaštite sigurnosti mreže i usluga GLOBALTEL će preduzeti sve raspoložive tehničke i organizacione mere, a naročito:

  • Obezbediće da obradu podataka o korisnicima vrše zaposleni i druga lica koja za potrebe GLOBALTELA obavljaju poslove izrade računa, upravljanja mrežnim aobraćajem, odgovaraju na pitanja i reklamacije korisnika, otkrivanja prevara, zaštite korisnika od zloupotreba, kao i druge poslove u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti
  • Preduzimaće mere kojima se štite preneseni ili sačuvani podaci od uništenja, gubitka ili izmene kao i neovlašćenog ili nezakonitog čuvanja, obrade, pristupa ili otkrivanja.
  • Obezbediće primenu sigurnosne politike i garantovati tajnost podataka korisnika, sadržine i drugih podataka o saobraćaju, kao i tajnost podataka o lokaciji u javnoj komunikacionoj mreži GLOBLATELA u skladu sa važećim propisima.

Operator će obavestiti Pretplatnika ako povreda ličnih podataka može štetno uticati na lične podatke ili privatnos korisnika.

U slučaju uznemiravanja drugih korisnika i narušavanja integriteta i sigurnosti mere GOLOBALTEL ima pravo da odmah, bez prethodne najave, privremeno isključi broj, i/ili na drugi način prekine sa pružanjem usluga pretplatniku.

 

Član 4

Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vremesa minimalnim trajanjem od 12/24 meseci. U slučaju raskida ugovra pre isteka minimalnog ugovorenog perioda, pretplatnik je obavezan da plati GLOBALTELU mesečne naknade za preostali period na koji je ugovor zaključen ili ostvarene popuste na proizvode i usluge ukoliko je to povoljnije za pretplatnika. Ukoliko GLOBALTEL ne ispuni svoje ugovorne obaveze odnosno u situacijama navedenim u članu 2 stav 3 ovog ugovora pretplatnik nije dužan da plati navedenu naknadu. Uslovi koji se odnse na sadržinu popusta i naknade koje se plaćaju usled prevremenog raskida, preciznije su određene posebnim dokumentom (ponudom). Sadržina ponude koju svojim potpisom potvrdi pretplatnik obavezujuća je za ugovorne strane isto kao i odredbe ovog ugovora za sve vreme minimalnog perioda trajanja. Po isteku minimalnog perioda trajanja ugovora Pretplatnik će nastaviti sa korišćenjem usluga po ovom ugovoru kao ugovoru na neodređeno vreme ukoliko ne bude drugačije dogovoreno.

 

Član 5

Ugovorne strane mogu jednostrano raskinuti ovaj ugovor u svako vreme, pismenim putem, uz istovremenu obavezu pretplatnikada GLOBALTELU plati naknadu za sve do tada korišćene usluge elektronskih komunikacija u skladu sa članom 4.

GLOBALTEL može raskinuti ovaj ugovor i usled neplaćana dospelih obaveza od strane Pretplatnika na način kako je utvrđeno ovim ugovorom, kao i usled kašnjenja drugih obaveza Pretplatnika na način kako je to predviđeno zakonom i Opštim uslovima uz obavezu pretplatnika da plati GLOBALTELU potraživanja koja su nastala u periodu do raskida Ugovora, uključujući i naknade u visini popusta na proizvode i usluge.

Za sve sporove između Pretplatnika i GLOBALTELA, koje ugovorne strane ne uspeju da reše mirnim putem, nadležan je Osnovni sud, prema mestu zaključenja ugovora.

Ovaj Ugovor zaključen je u 2 istovetna primerka za svaku ugovornu stranu po 1 primerak.

 

Kompletan ugovor u pdf formatu možete pregledati ovde (pdf, 249 KB).